telefon kontaktowy: +48 5000 3 5555

Regulamin newsletter

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin” określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „newsletter” przez EUROPOL Andrzej Zgudka, Blizne Łaszczyńskiego 05-082 , ul. Długa 40a,
2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newslettera.
II. Zasady Korzystania z usługi Newsletter
1. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje:
 a. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
 b. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
 a. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;
 b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter).
3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
4. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
 a. podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy,
 b. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy;
 c. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu.
III. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.
2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter
3. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z newslettera, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.
IV. Rozwiązanie umowy oraz zmiana regulaminu
1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), poprzez napisanie wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.
2. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn :
 a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów i innych organów.
 b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
 c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2018 r.